Acta Media doo

28. januara 2024. godine počinje primena nove verzije tranzitnog sistema NCTS faze 5

Dana 28. januara 2024. godine počinje primena nove verzije tranzitnog sistema NCTS faze 5 koji je usklađen sa carinskim propisima Evropske unije i Konvencijom o zajedničkom tranzitnom postupku.

Primenom novog sistema, način podnošenja i popunjavanja tranzitnih deklaracija vrši se u skladu sa novim Prilogom 9 i 10 Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku u slučaju nacionlanog tranzitnog postupka, odnosno prilogom A1. Dodatka I Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku u slučaju zajedničkog tranzitnog postupka.

Početkom primene nove verzije tranzitnog sistema NCTS faze 5, u potpunosti prestaje primena stare verzije tranzitnog sistema NCTS faze 4. Stari tranzitni sistem NCTS faza 4 prestaje sa radom 27. januara 2024. godine u 21 čas.

Planirane aktivnosti za prelazak sa starog na novi tranzitni sistem:

Od trenutka kada stari sistem NCTS faza 4 bude nedostupan počinje migriranje svih podataka u novi sistem NCTS faza 5. Radi sigurnosti prenosa podataka, preporuka je da na polaznoj carinskoj ispostavi sve deklaracije budu u statusu prihvaćene do 27.01.2024. godine do 19 časova, odnosno okončane na odredišnoj carinskoj ispostavi ili evedentiran prelazak granice u tranzitnoj carinskoj ispostavi. U ostalim slučajevima potrebno je podneti novu tranzitnu deklaraciju u novom tranzitnom sistemu NCTS fazi 5.

Takođe, pored tranzitnih deklaracija koje su obrađene u okviru starog tranzitnog sistema NCTS faze 4, biće migrirana i postojeća rešenja za elektronsku komunikaciju, garancije za tranzitni postupak, kao o ostala odobrenja za pojednostavljene postupke u tranzitu ovlašćeni pošiljalac za nacionalni i zajednički tranzitni postupak, ovlašćeni primalac za nacionalni i zajednički tranzitni postupak, ovlašćeni primalac za potrebe TIR i odobrenje za upotrebu posebnih plombi. Ovo znači da se postojeća odobrenja mogu koristiti i u novom tranzitnom sistemu NCTS faza 5.

Za vreme nedostupnosti sistema od 27. januara 2024. godine od 21 časova do 28. januara 2024. do 16 časova za robu koja samo tranzitira preko carinskog područja Republike Srbije i za koju je u ugovornoj strani Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku započeo zajednički tranzitni postupak, odnosno prevoznik poseduje T1 dokument, moguće je primeniti postupak objašnjen aktom Uprave carina broj 148-I-030-01-504/2019 od 4. novembra 2019. godine, Objašnjenje osiguranja kontinuiteta postupka (OKP).

U navedenim slučajevima prevoznik podnosi Obaveštenje o tranzitu na obrascu TC10 (Prilog 28 Pravilnika, odnosno Aneks B8 uz Dodatak III Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku) svakoj tranzitnoj carinskoj ispostavi, koja isti zadržava. Umesto Obaveštenja o tranzitu, tranzitnoj carinskoj ispostavi se može podneti fotokopija primerka TAD, koji tranzitna carinska ispostava zadržava.

U slučajevima kada se roba prevozi preko tranzitne carinske ispostave koja nije navedena kao tranzitna u tranzitnoj deklaraciji, ista o tome odmah šalje (poštom) obaveštenje polaznoj carinskoj ispostavi u vidu overene kopije Obaveštenja o tranzitu na obrascu TC10 ili overene kopije primerka TAD.

Autor: Uprava carina Srbije

 

Više na: