Acta Media doo

Jedna od najtraženijih obuka

4/5

Budžetiranje i KPI – Key Performance Indicators

Kako bismo Vam olakšali, pozivamo Vas na online seminar gde ćete sve dileme koje imate, moći da razrešite sa predavačem koji ima veliko iskustvo u ovoj oblasti.

Nenad Petrović
Direktor konsultantske firme KMT Sistem, finansijski direktor i investicioni menadžer u međunarodnom investicionom-equity fondu EQUEST, sa prethodnim revizorskim iskustvom u međunarodnoj revizorskoj kući KPMG. 

Preporuke za optimizaciju poslovanja i kako ispravno planirati rast i razvoj

Budžetiranje koje je pravilno isplanirano i sprovedeno predstavlja osnovni preduslov za ostvarenje ciljeva rasta i upravljanje troškovima u okviru jedne kompanije. Poznato je da je nivo stresa visok, kada se finansije nalaze u poslovima oko planiranja budžeta.

Kako bismo Vam olakšali, pozivamo Vas na online seminar gde ćete sve dileme koje imate, moći da razrešite sa predavačem koji ima veliko iskustvo u ovoj oblasti.

Online seminar možete pratiti na svom računaru ili mobilnom telefonu.

Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačem ili nam ih možete poslati mejlom pre početka seminara, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja online seminara.

Teme na seminaru

 • Formiranje prodajne cene
 • Formiranje ulaznih cena
 • Formiranje količina
 • Obuhvatanje potrebe za dodatnim finansijskim sredstvima (bankarski krediti) i njihovo uvezivanje sa modelom
 • Prihod od prodaje (Formiranje proizvodnog asortimana, tržišta, kupaca, plan prodaje, plan proizvodnje, Ostali poslovni prihodi, Prihodi u zemlji, Prihodi u inostranstvu)
 • Neto prihod od prodaje
 • Direktni troškovi proizvodnje – COGS (Cost of goods sold)
 • Ostali direktni troškovi proizvodnje
 • Obračun amortizacije i investicija u OS i uključivanje u poslovni plan
 • Obračun bankarskih sredstava, rashoda kamata, i uključivanje u poslovni plan
 •  Obračun neproizvodnih rashoda i uključivanje u poslovni plan

Teme na seminaru

 • Formiranje prodajne cene
 • Formiranje ulaznih cena
 • Formiranje količina
 • Obuhvatanje potrebe za dodatnim finansijskim sredstvima (bankarski krediti) i njihovo uvezivanje sa modelom
 • Prihod od prodaje (Formiranje proizvodnog asortimana, tržišta, kupaca, plan prodaje, plan proizvodnje, Ostali poslovni prihodi, Prihodi u zemlji, Prihodi u inostranstvu)
 • Neto prihod od prodaje
 • Direktni troškovi proizvodnje – COGS (Cost of goods sold)
 • Ostali direktni troškovi proizvodnje
 • Obračun amortizacije i investicija u OS i uključivanje u poslovni plan
 • Obračun bankarskih sredstava, rashoda kamata, i uključivanje u poslovni plan
 •  Obračun neproizvodnih rashoda i uključivanje u poslovni plan
 • Određivanje vrednosti OS, specifikacija OS, obračun amortizacije OS, dodatne investicije u OS, uključivanje svih parametara u poslovni plan
 • Uvezivanje bilansa uspeha radi kreiranja vrednosti bilansnih pozicija bilansa stanja (Vreme/racio obrta potraživanja radi određivanja pozicije potraživanja, Vreme/racio obrta zaliha radi određivanja pozicije zaliha, Vreme/racio obrta obaveza iz poslovanja radi određivanja pozicija obaveza prema dobavljačima/ostalih poslovnih obaveza, Obračun working capital-a, Neto obrtni kapital-Neto obrtni fond, Uključivanje obaveza po osnovu kratkoročnih i dugoročnih kredita i rashoda kamata u bilansa stanja i bilans uspeha, Obračun ulaganja u radnu snagu i uključivanje u bilans stanja i bilans uspeha)
 • Projekcija neto novčanog toka (Obračun novčanog poslovnog ciklusa, Dinamička i statička ocena projekta)
 • Kapitalizacija rashoda kamata po osnovu zaduživanja, kada se kapitalizuje i uvećava vrednost imovine, a kada rashodi kamata moraju „ići“ u bilans uspeha kao rashodi
 • Ostali direktni troškovi i mogućnost/nemogućnost njihove kapitalizacije (kako uvećati vrednost imovine kroz preraspodelu direktnih troškova i vezati za vrednost imovine umesto knjiženja kao rashoda u bilansu uspeha, njihovo knjigovodstveno obuhvatanje i kako meriti svaku od opcija za knjiženje sa aspekta rezultata, poreza i sl.)

Zainteresovani ste za ovu edukaciju?

opis proizvoda

opis proizvoda