Acta Media doo

Jedna od najtraženijih obuka

4/5

Građanskopravna zaštita slobode izražavanja sa posebnim osvrtom na SLAPP tužbe

Aleksandra Pravdić

Ana Zdravković

Neka od pitanja s tim u vezi na koja ćete dobiti odgovore na našem online seminaru su:

 • Koji akti čine normativni okvir zaštite slobode izražavanja?
 • Koje su specifičnosti medijskih sporova u Srbiji – stranke u postupku, dužina trajanja postupka, visina naknade štete, ujednačenost sudske praske?
 • Šta su SLAPP tužbe (strateške tužbe protiv učešća javnosti) i kako ih prepoznati?
 • Zašto se SLAPP tužbe mogu smatrati zloupotrebom prava?
 • Kako je međunarodna zajednica odgovorila na izazov pojave SLAPP tužbi?
 • Koji su primeri SLAPP tužbi u domaćoj i uporednoj praksi?
 • Kakve su mogućnosti odbrane od ove opasne pravne pojave?


Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačem ili nam ih možete poslati mejlom pre početka seminara, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja online seminara.

 • Građanskopravna zaštita slobode izražavanja
 • Domašaj i ograničenja slobode izražavanja
 • Medijski sporovi u Srbiji
 • Pojam i osobine SLAPP tužbi
 • Regulativa i primeri SLAPP tužbi u uporednom pravu
 • SLAPP tužbe u Srbiji

Imajući u vidu značaj zaštite slobode izražavanja, naročito u savremenim okvirima Interneta, društvenih mreža i senzacionalističke štampe, važno je razumeti koje su granice ove slobode i kada je i kako moguće ostvarivati njenu pravnu zaštitu.

GRAĐANSKOPRAVNA ZAŠTITA SLOBODE IZRAŽAVANJA SA POSEBNIM OSVRTOM NA SLAPP TUŽBE

Imajući u vidu značaj zaštite slobode izražavanja, naročito u savremenim okvirima Interneta, društvenih mreža i senzacionalističke štampe, važno je razumeti koje su granice ove slobode i kada je i kako moguće ostvarivati njenu pravnu zaštitu. Iako sloboda medija predstavlja ljudsko pravo i jedan od temeljnih stubova pluralizma i demokratskog uređenja svakog društva, ona nije i ne može biti neograničena, te se zarad ostvarivanja ove slobode ne mogu kršiti pravo na ugled, čast, pijetet, privatnost i pravo na pretpostavku nevinosti.

SEMINAR JE NAMENJEN:

Novinarima, aktivistima, članovima nevladinih organizacija i civilnog sektora, pravnicima, advokatima i svima ostalima koji žele da se informišu o mehanizmima zaštite slobode govora na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Advokat Aleksandra Pravdić diplomirala je 2016. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na pravosudno-upravnom smeru. Pripravnički staž obavila je u advokatskoj kancelariji Avramović i partneri, a od položenog pravosudnog ispita samostalno se bavi advokaturom. Pretežno postupa u građanskopravnim sporovima, uz pružanje usluga pravnog savetovanja u oblasti radnog i privrednog prava. Aleksandra je saradnica Centra za pravosudna istraživanja (CEPRIS), nezavisnog stručnog udruženja za proučavanje, istraživanje i obuku u pravosuđu, od njegovog osnivanja 2016. godine. Pod okriljem ove organizacije učestvovala je u sprovođenju različitih projekata u vezi sa analizom, unapređenjem i jačanjem nezavisnosti pravosuđa.

Ana Zdravković je doktorantkinja Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Deo istraživanja za svoju doktorsku disertaciju obavila je na Ludvig Bolcman institutu za ljudska prava u Beču. Pretežno se bavi teorijom međunarodnog prava i ljudskim pravima. Tokom 2019. i 2020. godine je na matičnom fakultetu učestvovala u izvođenju nastave na predmetu Međunarodno javno pravo. Nakon obavljenog pripravničkog staža u advokaturi, 2021. godine je položila pravosudni ispit. Autorka je više naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima, od kojih je najnoviji „SLAPP tužbe – zloupotreba prava na sudsku zaštitu u službi ograničenja slobode izražavanja” (Strani pravni život, 2022). Članica je Centra za pravosudna istraživanja (CEPRIS).

Zainteresovani ste za ovu edukaciju?

opis proizvoda

opis proizvoda