Acta Media doo

Zapošljavanje stranaca

PREMIUM INFO SERVIS

#stranci2024

Video snimak

Instrukcije za razumevanje zakonskih i podzakonskih izmena

Baza odgovora na već psoatvljena pitanja

Konsultacije sa stručnim timom

Nove informacije i vesti svakodnevno

Dodatni benefiti

21.900 RSD + PDV

Snimak je namenjen isključivo učesnicima seminara kako bi se bliže upoznali sa određenom temom. Autor u snimku iznosi svoje lične stavove i tumačenje zakonskih propisa koji su informativne prirode i ne mogu smatrati pravni savetom ili profesionalnim odnosom između advokata i klijenta. Autor snimka ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu koja bi eventualno nastala prihvatanje iznetih stavova u snimku ili praktičnu primenu na pojedinačnom pravno pitanje koje se odnosi na neku konkretnu situaciju.”

Informacije:

5/5

sadržaj premium paketa

  • VIDEO SNIMAK PREDAVANJA – video zapis predavanja održanog posle početka primene Zakona i novodonetih podazakonskiha akta, sa obrazloženim svim novim pravnim institutima i procedurama.
  • RADNI MATERIJAL – pisane instrukcije, komentari Zakona o izmenama i dopuna Zakona i novodonetih podzakonskih akata + prezentacija
  • BAZA ODGOVORA NA PITANJASvakodnevno se dopunjava novim odgovorima i instrukcija u vezi sa radom na Portalu za strance i sprovođenjem procedure prijave stranaca
  • PRAVO NA KONSULTACIJE I POSTAVLJANJE PITANJAKorisnici premium paketa imaju pravo na konsultacije sa stručnim timom, putem pisanih pitanja, usmenih poziva i direktnih konsultacijama sa stručnim saradnicima Acta Media na email: stranci@actamedia.rs 
  • INFO SERVIS  – za nove informacije i redovna obaveštenja prijavite se na putem formulara
  • POVLAŠĆENE CENE ZA NAREDNE SEMINARE I TRENINGE U VEZI  sa zapošljavanjem stranaca (očekivano u 1. polovini marta)
 
*direktne konsultacije se naknadno zakazuju

primeri odgovora na pitanja

Sprovođenje testa tržišta rada vezuje se samo za izdavanje jedinstvene dozvole za zapošljavanje, dok se kod drugih osnova (upućivanje, kretanje u okviru privrednog društva, nezavisni profesionalac, osposobljavanje i usavršavanje i samozapošljavanje) test tržišta rada ne sprovodi. Koncept sprovođenja testa tržišta rada, kao jedan vid zaštitnog mehanizma domaćeg tržišta rada, podrazumeva da se stranac može zaposliti u Republici Srbiji tek kada se utvrdi da na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) nema domaćih državljana koji ispunjavaju uslove iz zahteva poslodavca za konkretno radno mesto.

Poslednjim izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, odnosno skraćenjem perioda sprovođenja testa tržišta rada sa 10 na 4 dana, dodatno su unapređene odredbe o izdavanju dozvole za zapošljavanje, čime se doprinosi i znatno efikasnijem postupanju nadležnih organa.

Takođe, zahtev za sprovođenje testa tržišta rada, odnosno međuregionalno posredovanje u zapošljavanju, počevši od 1. februara 2024. godine, sastavni je deo zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole za zapošljavanje i podnosi se isključivo elektronski – putem Portala za strance ili koristeći postojeću uslugu na Portalu e-Uprava.

Rok važenja testa tržišta rada je 60 dana od dana podnetog zahteva za njegovo sprovođenje.

Važno je napomenuti i da s obzirom da se zahtev za sprovođenje testa tržišta rada sprovodi isključivo elektronski, evidentiranjem zahteva za sprovođenje testa tržišta rada generisaće se ID broj tog zahteva.

Navedeni ID broj je od naročitog značaja kada je podnosilac zahteva za izdavanje  jedinstvene dozvole za zapošljavanje stranac. Naime, u tom slučaju poslodavac zahtev za sprovođenje testa tržišta rada podnosi koristeći uslugu na Portalu e-Uprave i dostavlja ID broj strancu.

Dodatno, ako poslodavac prilikom podnošenja zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole, već poseduje validan ID broj, upisuje ga u odgovarajuće polje, bez pokretanja sprovođenja novog testa tržišta rada.

Počevši od 1. februara 2024. godine zahtev za sprovođenje testa tržišta rada podnosi se isključivo popunjavanjem zahteva u onlajn formi koristeći uslugu na Portalu e-Uprave ili direktnim popunjavanjem odgovarajućeg zahteva u onlajn formi, koji se nalazi u okviru zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole za zapošljavanje na Portalu za strance.

S druge strane, sve zahteve za sprovođenje testa tržišta rada, podnete putem e-maila ili u papirnoj formi zaključno sa 31. januarom 2024. godine Nacionalna služba za zapošljavanje prihvata kao validne.

Izveštaj o sprovedenom testu tržišta rada Nacionalna služba za zapošljavanje dostavlja poslodavcu putem e-maila, do trenutka uspostavljanja usluge  njegovog dostavljanja putem Portala za strance.

Imajući u vidu da je poslednjim izmenama i dopunama propisa u oblasti zapošljavanja stranaca uveden fleksibilniji koncept zapošljavanja stranaca, ali uz zaštitu domaćeg tržišta rada, kao i da je Zakonom o strancima propisano da se jedinstvena dozvola može odobriti na period do tri godine, to postoji obaveza poslodavca da podnese zahtev za sprovođenje testa tržišta rada prilikom podnošenja zahteva za izdavanje nove jedinstvene dozvole.

Zakonom o strancima propisano je da stranac, kome je izdata viza za duži boravak po osnovu zapošljavanja, ostvaruje pravo na zapošljavanje u skladu sa propisima koji uređuju zapošljavanje stranaca. Dakle, viza D po osnovu zapošljavanja koja je odobrena nakon 1. februara 2024. godine ima karakter dozvole za ulazak, boravak i rad, te stranac sa takvom vizom ostvaruje pravo na rad bez obaveze pribavljanja dodatnih dozvola.

Dalje, Zakonom o zapošljavanju stranaca propisano je da se njegove odredbe koje se odnose na ocenu ispunjenosti uslova za zapošljavanje, posebne slučajeve zapošljavanja i samozapošljavanje stranca shodno primenjuju i na postupak odobravanja vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja.

U slučaju podnošenja zahteva za vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja u užem smislu, potrebno je pokrenuti sprovođenje testa tržišta rada.

S druge strane, kako je viza za duži boravak po osnovu zapošljavanja ograničenog trajanja (od 90 do 180 dana), ukoliko se planira nastavak radnog angažovanja tog stranca nakon isteka važenja vize D, stranac, odnosno njegov poslodavac treba da podnese zahtev za izdavanje jedinstvene dozvole po osnovu zapošljavanja, s tim da tada nije potrebno ponovo pokretati sprovođenje testa tržišta rada.

Video snimak predavanja sadrži :

obrazac za pitanja

Forma za naručivanje: