Acta Media doo

Moćan alat koji vam pomaže

5/5

primena programa ms excel za poslovno odlučivanje

29. avgust od 10 do 14 h

 online ZOOM

Prof. dr Velimir Dedić ima preko dvadeset godina univerzitetskog predavačkog iskustva iz oblasti informacionih tehnologija

Unapređenje znanja i veština menadžera koji se u praksi sreću sa nizom problema optimizacije – konkretno problema traženja poslovnih alternativa koje treba da nam donesu najveći profit, smanje troškove na minimum ili optimizuju neku drugu performansu kompanije

Menadžerima koji donose svakonevne odluke čiji efekti su dalekosežni ili menadžerima koji donose strategijske odluke

11. 800
rsd + PDV

Primena popularnog programa MS Excel u novom svetlu – Excel postaje moćan alat za podršku odlučivanju za svakog menadžera. Program obuhvata rešavanje problema optimizacije u devet karakterističnih primera – problema iz poslovne prakse

svi učesnici dobijaju snimak vebinara nakon održavanja

gde se primenjuje i šta ćemo zajedno naučiti?

investiranje

Naučićemo tehnike potrebne da primenom Excela rešimo sledeće probleme
Kako da metodom neto sadašnje vrednosti izračunamo isplativost investicije
Kako da metodom vremena povrata izračunamo isplativost investicije
Kako da metodom interne stope povrata (IRR) izračunamo isplativost investicije
Kako da prikažemo uticaj variranja parametara na isplativost
Kako da grafički prikažemo odnose finansijskih veličina i vremena

promocija

Naučićemo tehnike potrebne da primenom Excela rešimo sledeće probleme
Ako znamo ponude i cene medijskog prostora, kako da primenimo tehnike rešavanja optimizacionih problema (Modul Solver u Excelu) za nalaženje optimalnog miksa promotivnih tehnika

proizvodnja

Naučićemo tehnike potrebne da primenom Excela rešimo sledeće probleme
Ako poznajemo moguće proizvodne procese kako da primenimo tehnike rešavanja optimizacionih problema (Modul Solver u Excelu) za nalaženje optimalnog procesa
Kako se ograničenja (tehnološka, finansijska, prirodna) modeluju i kako utiču na rešenje

planiranje

Naučićemo primenu Excelovog modula Solver za rešavanje problema određivanja optimalnog plana proizvodnje
Naučićemo kako da formulišemo funkciju cilja – šta organizacija želi da optimizuje?
Naučićemo kako da sprečimo neprirodna i nemoguća rešenja koja mogu da se dobiju matematički, ali su u životu nemoguća (npr 4,5 automobila u voznom parku )

transport

Kako da rasporedimo našu flotu kamiona ili kako da rasporedimo pošiljke?
Kako da odredimo mesta utovara, istovara i rute transporta da bismo troškove transporta smanjili na minimum?

hr

Ako naš posao zahteva sedmodnevni ili smenski raspored posla, kako da pravedno rasporedimo posao na radnike?

magacin

Gde da izgradimo nov magacin ili prozivodni pogon, ako želimo da ukupni troškovi budu najmanji?

izvor kapitala

Naučićemo primenu Excelovog modula Solver za rešavanje problema određivanja optimalne kombinacije izvora kapitala
Pokazaćemo načine grafičkog prikazivanja rezultata i variranja parametara

kvalitete/cena

Naučićemo kako da iz naizgled beskonačnog broja kombinacija koje se nalaze pred vlasnikom hotela izaberemo one koji su optimalni
Naučićemo primenu modula Solver, načine zadavanja parametara, ograničenja i formulisanje funkcije cilja

velimir dedić

Prof. dr Velimir Dedić ima preko dvadeset godina univerzitetskog predavačkog iskustva iz oblasti informacionih tehnologija. 

Prof. dr Velimir Dedić ima preko dvadeset godina univerzitetskog predavačkog iskustva iz oblasti informacionih tehnologija. Istraživački i praktično se bavi primenom IT-ja u obrazovanju, posebno u učenju matematike. Autor je nekoliko udžbenika i većeg broja naučnih i stručnih radova, projekata i softverskih rešenja.