Acta Media doo

Jedna od najtraženijih obuka

4/5

Postupanje tržišne inspekcije u vršenju inspekcijskog nadzora

Inspekcijski nadzor ima za cilj da privrednicima olakša poslovanje i da unapredi uslove poslovanja u Srbiji

Svetlana Čedić

Savetnik sa desetogodišnjim iskustvom u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine, radi na stručno-analitičkim poslovima, proceni rizika i planiranje u Sektoru
tržišne inspekcije

Pogledajte više

Na ovom online seminaru biće predstavljen rad tržišne inspekcije sa akcentom na upoznavanje sa oblastima njenog delovanja i obavezama poslodavaca koje proizilaze iz zakonske i podzakonske regulative.

Cilj je da se kroz sistem preventivnog delovanja izbegnu visoke kazne koje u praksi izriču tržišni inspektori.

  • Ko vrši inspekcijski nadzor nad zakonom i propisima koji uređuju trgovinu, elektronsku trgovinu, zaštitu potrošača itd.?
  • Pokretanje postupka i tok inspekcijskog nadzora
  • Prava i obaveze privrednih subjekata u redovnom inspekcijskom nadzoru
  • Preventivno delovanje inspekcije i službeno-savetodavne posete
  • Praćenje stanja i procena rizika
  • Ovlašćenja i dužnosti tržišnog inspektora
  • Rešenje, izvršenje rešenja i okončanje postupka bez donosenja rešenja
  • Otkrivanje prekršaja kod privrednog subjekta
  • Sporazum o priznanju prekršaja

Trebalo bi napomenuti da Zakon o inspekcijskom nadzoru ima savetodavnu i preventivnu, a ne kao nekada, prvenstveno kaznenu ulogu. Uloga inspekcija je, dakle, preventivna, a ne usmerena na kažnjavanje privrednih subjekata, dok se represivne upravne mere i radnje preduzimaju samo kada se preventivnom merom ne može obezbediti postizanje cilja inspekcijskog nadzora. Inspekcijski nadzor je zasnovan na proceni rizika, planovima i kontrolnim listama, što omogućava inspekciji da utvrdi prioritete.

Inspekcija se sve vise bavi suzbijanjem sive ekonomije i povećava broj kontrola nad neregistrovanim privrednim subjektima, a ukoliko nadzirani subjekat ne postupi u skladu sa zakonskim obavezama propisani su penali čija se visina kreće u opsegu od 10.000 dinara do 800.000 dinara.

forma za prijavu