Acta Media doo

Jedna od najtraženijih obuka

4/5

Specijalista za zaštitu životne sredine

Program usklađen sa izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, Sl. glasnik RS, 35/2023

29.5. , 30.5. i 5.6 – od 10h do 15h

Online -zoom

Danijela Simonović

Pogledajte više

Licima koja se bave:

– identifikacijom, procenenom i savetovanjem o rizicima koji proizilaze iz radnog mesta ili radnih procesa,

– davanjem preporuka mera za otklanjanje ili minimiziranje i kontrolu rizika,

– praćanjem zakonske regulative,

i svim zaintersovanima da se uključe u procese zaštite životne sredine i steknu potrebna znanja i sertifikat.

Nakon uspešno završenog treninga polaznici stiču sertifikat „ Specijalista za zaštitu životne sredine“.

37. 800
RSD + PDV

Online - zoom

Pozivamo lica:

 • koja se bava poslovima zaštite životne sredine u svojoj kompaniji  zadužena za praćenje zakonske regulative: zaštita vazduha, voda, zemljišta, zaštita od hemijskih udesa, buka, jonizujuće i nejonizujuće zračenje, otpad i integrisana kontrola i sprečavanje zagađenja i sl,
 • koja moraju ispravno da sprovode brojne propise o zaštiti životne sredine, upotrebu proizvoda, najboljih dostupnih tehnika i tehnologija i primenu dobre prakse, kako bi se uticaj na životnu sredinu sveo na najmanju moguću meru,
 • zadužena za preduzimanje odgovarajućih mera prevencije, sprovođenje monitoringa parametara životne sredine, izradu propisane dokumentacije i optimizaciju troškova  
 • zainteresovana da se usavrše u oblasti zaštite životne sredine. Na trodnevni program online treninga, koji organizujemo u saradnji sa stručnim predavačem sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti zaštite životne sredine.

   

29.05.2023 - od 10h do 15h

RADIONICA I

30.05.2023 - od 10h do 15h

RADIONICA Ii

5.6.2023 - do 10h do 15h

RADIONICA Iii

Program usklađen sa izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, Sl. glasnik RS, 35/2023

sa preko 20 godina radnog iskustva u struci  kao konsultant za zaštitu životne sredine, sa sledećim sertifikatim:

 • 371O19815 – Odgovorni projektant tehnoloških procesa
 • 475J39415 – Odgovorni izvođač radova na izgradnji tehnoloških postrojenja
 • Savetnik za hemikalije
 • Vodeći ocenjivač 14001
 • Vodeći ocenjivač 9001
 • Energetski menadžer
 • Položeni stručni ispit iz protivpožarne zaštite
 • Poslednji najvažniji projekat jeste rad u Spalionici Vinča, kao jednom od najvažnijih projekata u EU.

forma za prijavu