Acta Media doo

stručnjak za radno pravo i radne sporove

21, 22. i 25. mart 2024. 10-15h

Hotel Moskva, Online

Hotel Moskva: 53.700 + PDV
Online: 44.100 RSD + PDV

Informacije:

5/5

Biserka Živanović, sudija u penziji

Ljiljana Bakić, Vrhovni sud

Danka Draško, advokat

 

Tri dana intenzivne obuke iz oblasti radnog prava i radnih sprova sa ciljem da učesnicima prenese potrebna znanja i savete:

– kako pravilno urediti radnopravne odnose i postupati  u ostvarivanju prava i obaveza iz radnog odnosa i drugih oblika radnog angažovanja,
– kako ostvariti sudsku zaštitu prava,
– koji su stavovi aktuelne sudske prakse Vrhovnog kasacionog suda.

Trening je namenjen pravnicima u privatnom i javnom sektoru, zaposlenima u HR, samostalnim stručnjacima i svima koji žele da ovladaju materijom radnog prava i zaštite tih prava pred nadležnim instancama

Predavači

biserka živanović

sudija Vrhovnog suda (u penziji od novembra 2022. godine)

ljiljana bakić

Vrhovni sud

danka draško

je advokat u advokatskoj kancelariji Živković Samardžić, jednoj od vodećih u Srbiji

O treningu:

Pozivamo Vam na trodnevnu radionicu posvećenu radnom pravu i sudskoj zaštiti. Unapređeni program rada, pruža uvid u detalje i  osobenosti radnopravne oblasti, a stručni tim predavača preneće vam svoja iskustva i savete kako da usavršite svoja znanja i budete sigurni u pravilan ishod postupaka.

Unapredite vaše iskustvo uz predstavnike advokature, pravosuđa i prakse na radionicama 21, 22. i 25. marta (Hotel  Moskva ili online).

Radionice:

radionica i - 21.03.
 • pokretanje postupka pred osnovnim i višim sudom: nadležnost sudova, tužba, odgovor na tužbu, rokovi za podnošenje tužbe u radnim sporovima i pravilno računanje rokova, uslovi za pokretanje radnog spora;
 • postupanje po žalbama: nadležnost sudova, žalba kao redovan pravni lek, rok za izjavljivanje žalbe, razlozi za probijanje presude žalbom;
 • postupak pred Vrhovnim sudom: vanredni pravni lek – revizija, posebna revizija, rok za izjavljivanje, razlozi za podnošenje revizije, dozvoljenost revizije;
 • pojedinosti u vezi sa tužbenim zahtevom u posebnim postupcima: sprečavanje zlostavljanja na radu, zaštita uzbunjivaca, zabrana diskriminacije, zaštita poslovne tajne, rodna ravnopravnost;
radionica iI - 22.03.
 • Ugovor o radu: obavezni elementi, sudska praksa u vezi sa otkazivanjem prečišćenog teksta ugovora o radu, otkazivanjem ugovora o radu tokom trajanja probnog rada, klauzulom zabrane konkurencije
 • Aneks ugovora o radu: sudska praksa u vezi sa izmenom ugovorenih uslova rada, postupkom zaključivanja aneksa, konkretizovanjem razloga u ponudi, odbijanjem ponude i time šta se smatra odgovarajućim poslom
 • Rad van radnog odnosa: sudska praksa u vezi sa zaključivanjem i raskidom ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovorom o delu – sudska praksa i (ne)mogućnost da rad na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima preraste u rad na neodređeno vreme
 • Radni odnos na određeno vreme: sudska praksa u vezi sa trajanjem i preobražajem u radni odnos na neodređeno vreme i ostvarivanje sudske zaštite
 • Disciplinske mere: sudska praksa u vezi sa postupkom izricanja mera i vrstama disciplinskih mera
 • Prava zaposlenog na naknadu troškova i način iskazivanja kroz obračun
 • Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu: sudska praksa u vezi sa zaštićenim kategorijama zaposlenih
 • Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca: sudska praksa u vezi sa postupkom otkaza ugovora o radu na osnovu različitih otkaznih razloga, rokom zastarelosti, sa posebnim osvrtom na postupak za utvrđivanje viška zaposlenih i drugi radnopravni instituti
radionica iii - 25.03.
 • Pregled propisa iz oblasti radnog prava – Zakon o radu, Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, Zakon o zaštiti uzbunjivača, Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu i sl.
 • Najvažnije obaveze poslodavca iz oblasti radnog prava
 • Primeri radno-pravnih akata
 • Zasnivanje radnog odnosa
 • Rad u prostorijama poslodavca i rad van prostorija poslodavca (od kuće i na daljinu) i tzv. kombinovani rad sa posebnim osvrtom na najčešće greške poslodavaca iz prakse
 • Klauzula zabrane konkurencije – koji uslovi moraju da budu ispunjeni kako bi se ustanovila klauzula zabrane konkurencije, koliki je iznos naknade koju su poslodavci dužni da plaćaju u slučaju klauzule zabrane konkurencije posle prestanka radnog odnosa
 • Rad zakonskog zastupnika poslodavca – menadžerski ugovor
 • Drugi oblici angažovanja kod poslodavca, odnosno rad van radnog odnosa
 • Postupak zaključenja aneksa ugovora o radu – analiza postupka sa uputstvima za ponudu i aneks
 • Prestanak radnog odnosa, sa posebnim osvrtom na postupak otkaza ugovora o radu po osnovu tehnološkog viška, povrede radne obaveze i nepoštovanje radne discipline, sa primerima akata
 • Pravila dostavljanja akata u radnom odnosu – da li je moguće elektronsko dostavljanje akata, zašto je važno ispoštovati pravila dostavljanja, kakvo je stanje u praksi
 • Postupak naknade štete kod poslodavca – da li postoji način da poslodavci obustave od zarade iznos na ime naknade štete koju je zaposleni pričinio
 • Kratak osvrt na inspekcijski nadzor i prekršaje iz Zakona o radu

Forma za prijavu: