Acta Media doo

31. сусрет правника у привреди Републике Србије
5/5

БИЋЕ ОДРЖАНА 4 ОКРУГЛА СТОЛА ТОКОМ СУСРЕТА

УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА У ПРИВРЕДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
И
 ЧАСОПИС „ПРАВО И ПРИВРЕДА“
о р г а н и з у ј у

31. СУСРЕТ

ПРАВНИКА У ПРИВРЕДИ СРБИЈЕ

Т Е М А:
ПОСЛОВНО ПРАВO ИЗМЕЂУ РЕГУЛАТИВЕ И ПРАКСЕ

 28. до 31. мај 2023. године
Врњачка Бања, хотел „Фонтана“

Cena kotizacije : 20.000,00 rsd + PDV

Поштоване колегинице и колеге,

пријатељи Сусрета правника у привреди,

Сусрети правника у привреди, захваљујући пре свега Вашој подршци и поверењу, у организацији Удружења правника у привреди Републике Србије, и ове године су са Вама, ТРИДЕСЕТПРВИ, Овога пута тема је ПОСЛОВНО ПРАВО ИЗМЕЂУ РЕГУЛАТИВЕ И ПРАКСЕ.

Последњих тридесетак година, упоредо са процесима приватизације, Србија настоји да створи нови привредноправни оквир, пре свега кроз регулативу основне привредне ћелије – привредног друштва. Сусрети правника у привреди, традиционалне Врњачке Бање, управо су посебно позвани да о овој теми и свим њеним импликацијама проговоре језиком струке, професије и критичке речи. Србија коначно мора бити препозната као пријатељска земља инвестиција и инвеститора, земља заштите својине и својинских права, земља гаранције уговора и правне сигурности. Тридесет година је сасвим довољна временска дистанца да се правна струка у Србији, посвећена пословноправној материји,сабере и оснажи. Мера присутности и критичке  речи има директног одраза на предвидљивост примене и тумачења прописа у судској, арбитражној и пословној пракси, а тиме и на степен правне сигурности привредноправних субјеката. Учешће заступника теоријске речи, учешће заступника живота права у пракси, учешће представника релевантних законодавних и других државних институција, као и регулаторних и саморегулаторних организација, а посебно правника практичара, у исто време, на истом месту, и са истим поводом, најбоља је гаранција потребног високог нивоа расправности и радног исходишта.

Сусрети правника у привреди,ТРИДЕСЕТПРВИ, као и ранији, осим професионалног радног дела, јединствена су прилика и за виђење пријатеља и познаника, за стварање нових контаката и неговање постојећих, за размену искустава, за подсећања, за нове идеје и дружења, за сарадњу и нову животну енергију.

                                                   

До скорог виђења у Врњачкој Бањи – хотел „Фонтана“, 

Ваш,

Владимир Чоловић,

председник Удружења правника у привреди

                            Србије

31. СУСРЕТ

ПРАВНИКА У ПРИВРЕДИ СРБИЈЕ

„ПОСЛОВНО ПРАВО ИЗМЕЂУ РЕГУЛАТИВЕ И ПРАКСЕ“

На Саветовању је планирано одржавање четири округла стола:

  1. Потрошачко осигурање – стање и перспективе
  2. Нови правни оквир тржишта капитала
  3. Реструктурирање
  4. Дигитализација и послoвно право

УРЕДНИЦИ СУСРЕТА:
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

СМЕШТАЈ ХОТЕЛ ФОНТАНА, ВРЊАЧКА БАЊА

 

Usluga: Услуга:

Цена

1/2 супериор соба ноћење са доручком

10.600 дин

1/2 супериор соба ( single use) ноћење са доручком

8.000 дин

Пансионска вечера

1.200 дин

Свечана вечера са неограниченим пакетом домаћег пића и музичким програмом

4.200 дин

Резервације на: 060 3 656 133 i 060 140 6880 marketing@actamedia.rs

Програм XXXI Сусрета правника у привреди Републике Србије Врњачка Бања, Србија, 28-31. мај 2023.

Недеља 28. мај 2023.

19.00 часова: Отварање 31. сусрета Правника у привреди Републике Србије

Поздравна реч: проф. др Владимир Чоловић

Коктел

Понедељак 29. мај 2023.

Прва сесија: 10-13 часова

10.00-11.00: Округли сто „Електронска регистрација“

Председаваjу: проф. емеритус академик др Мирко Васиљевић, проф. др Татјана Јевремовић Петровић

Проф. др Татјана Јевремовић Петровић ИСКЛЈУЧИВА ЛЕКТРОНСКА РЕГИСТРАЦИЈА ОСНИВАНЈА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА.

11.00-12.15: Прва секција „Компанијско право“

Проф. др Мирко Васиљевић КОМПАНИЈСКОПРАВНИ РЕЖИМ РАЗРЕШЕЊА ДИРЕКТОРА ПРЕ ИСТЕКА МАНДАТА – „AD NUTUM“

Проф. др Јелена Лепетић ДРУШТВА КАПИТАЛА И ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА.

Доц. др Борко Михајловић ПРИВРЕДНА ДРУШТВА СА СТАТУСОМ СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И КОМПАНИЈСКОПРАВНА РЕГУЛАТИВА.

Владо Капор, Др Јован Никчевић, ПРАВА АКЦИОНАРА У ПОСТУПКУ ПРЕУЗИМАЊА АКЦИОНАРСКИХ ДРУШТАВА – ОБЕЋАЊЕ ЛУДОМ РАДОВАЊЕ.

Др Јована Величковић ПРАВО ЧЛАНА ДРУШТВА НА НАКНАДУ РЕФЛЕКСНЕ ШТЕТЕ: УПОРЕДНО – ПРАВНА И ПОЗИТИВНО – ПРАВНА АНАЛИЗА.

Томислав Ђукић ОПРАВДАНОСТ УВОЂЕЊА КЛАСА АКЦИЈА.

12.15-13.00: Друга секција „Пословно право и дигитализација“

Проф. др Гордана Илић Попов, Лидија Живковић ПОРЕЗ НА ДИГИТАЛНЕ УСЛУГЕ: ДИЗАЈН, ПРАВНА ПРИРОДА И ПЕРСПЕКТИВЕ

Проф. др Предраг Цветковић АЛГОРИТМИРАЊЕ ПРАВА: ИЛУСТРАЦИЈА МОГУЋИХ ПРИСТУПА

Проф. др Андреј Мићовић ЗАШТИТА ТРЖИШТА ДИГИТАЛНИХ УСЛУГА

Друга сесија: 15-17.30 часова

15.00-16.00: Округли сто „Потрошачко осигурање – стање и перспективе“

Председава: проф. др Наташа Петровић Томић

Учествују: проф. др Драган Вујисић, проф. др Владимир Чоловић, Бојан Терзић (Народна банка Србије)

16.00-17.30: Трећа секција „Право осигурања и Управно право“

Право осигурања

Проф. др Наташа Петровић Томић ПРИНЦИП СРАЗМЕРНОСТИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ТЕЖИНИ РИЗИКА НА ПРИМЕРУ ОСИГУРАЊА ОД ОДГОВОРНОСТИ ВЛАСНИКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА – ПОДЗАКОНСКА АКТИВНОСТ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ.

Др Мирјана Глинтић ПРОРОГАЦИОНЕ КЛАУЗУЛЕ КОД УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ И ПРАКСА СУДА ПРАВДЕ ПО ТОМ ПИТАЊУ

Милена Митровић “Fit and proper” – ПОДОБНОСТ ЗА ОБАВЉАЊЕ ФУКНЦИЈА У ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ.

Управно право

Проф. др Зоран Томић ОПЕТ О КАТЕГОРИЈИ УПРАВНЕ СТВАРИ: УПОРИШНЕ ТАЧКЕ, ЗАЈЕДНИЧКА НИТ И СТРУКТУРА

Проф. др Зоран Томић ОПЕТ О КАТЕГОРИЈИ УПРАВНЕ СТВАРИ: УПОРИШНЕ ТАЧКЕ, ЗАЈЕДНИЧКА НИТ И СТРУКТУРА

Проф. др Владимир Ђурић ПРАВНА ПРИРОДА ПРОЈЕКТНОГ (СУ)ФИНАНСИРАЊА ОД СТРАНЕ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Проф. др Владимир Козар, др Немања Алексић ФИНАНСИЈСКИ И ЕКОНОМСКИ КАПАЦИТЕТ КАО КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Др Саво Манојловић  Уставност обавезне чланарине у Привредној комори Србије

20.00: Свечана вечера

Уторак 30. мај 2023.

Прва сесија: 10-14 часова

10.00-11.00 часова: Округли сто „Финансијско реструктурирање привредних субјеката“

Председава: проф. др Владимир Чоловић ФИНАНСИЈСКО РЕСТРУКТУРИРАЊЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

11.00-13.15: Четврта секција „Облигационо, Tрговинско и Банкарско право“

Проф. др Владимир Вулетић ОД БУБОНСКЕ КУГЕ ДО МЛЕТАЧКОГ ТРГОВЦА: КУПОПРОДАЈА У ВРЕМЕНИМА КРИЗЕ И СЛОМА

Проф. др Урош Новаковић, Јелена Пламенац СПОРАЗУМ О ДЕОБИ ЗАЈЕДНИЧКЕ ИМОВИНЕ И УГОВОР О ПОДЕЛИ ЗАЈЕДНИЧКЕ ИМОВИНЕ – ЗАШТИТА ПОВЕРИЛАЦА И(ЛИ) СЛОБОДА РАСПОЛАГАЊА СУПРУЖНИКА

Проф. др Светислав Јанковић Правна неоснованост накнаде за одржавање банкарског текућег рачуна

Др Катарина Јовичић ОСНОВИ престанка трговинских уговора у српском праву

Др Маша Мишковић АКТИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА КАО ВИША СИЛА У УГОВОРИМА О МЕЂУНАРОДНОЈ ПРОДАЈИ НАФТЕ И ГАСА

Душан Илић ПРЕГОВАРАЊЕ О ОБЈЕКТИВНО БИТНИМ ЕЛЕМЕНТИМА УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ

Бојан Грујић НАДМЕТАЊЕ КАО НАЧИН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ГРАЂЕЊУ

Ксенија Џипковић ЕГЗОНЕРАЦИОНЕ КЛАУЗУЛЕ У СРПСКОМ ПРАВУ

Милена Момчилов ПРЕКИД НИЗА ИНДОСАМЕНАТА КАО РАЗЛОГ НИШТАВОСТИ ПРЕНОСА МЕНИЦЕ.

Владимир Пешић ЕЛЕКТРОНСКА МЕНИЦА КАО ПОТЕНЦИЈАЛНО НОВИ ИНСТИТУТ СРПСКОГ ПРАВА.

Никола Шурјанац ТРОШКОВИ ОБРАДЕ КРЕДИТА У СВЕТЛУ ПРАВНИХ СТАВОВА ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Иван Раичевић КРИТИЧКИ ОСВРТ НА ТУМАЧЕЊЕ О СУБЈЕКТИВНОЈ ПРИРОДИ ОПШТЕГ ОСНОВА УГОВОРНЕ ОДГОВОРНОСТИ.

Василије Митровски, Петра Станојевић ЋУТАЊЕ ЈЕ ЗЛАТО – АНАЛИЗА ИЗРЕКЕ КРОЗ ПРАВИЛА ТРГОВИНСКОГ ПРАВА.

 

13.15-13.30 Пета секција: Стечајно и Процесно право

Проф. др Марко Кнежевић ПОСТУЛАЦИОНА СПОСОБНОСТ ПУНОМОЋНИКА У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

Александра Секулић ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА УВОЂЕЊЕ СТЕЧАЈА ПРЕДУЗЕТНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Друга сесија: 16-18.30 часова

16.00-18.30: Шеста секција „Право интелектуалне својине, Право интернета и Право конкуренције“

Проф. др Слободан Марковић СТАТУС ЗАКОНСКИХ ОГРАНИЧЕЊА АУТОРСКОГ ПРАВА И ПАТЕНТА У МЕЂУНАРОДНОМ ПРАВУ И ПРАВУ СРБИЈЕ

Проф. др Јелена Ћеранић Перишић УНИТАРНА ПАТЕНТНА ЗАШТИТА – ИЗАЗОВИ ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ СПОРАЗУМА О ЈЕДИНСТВЕНОМ ПАТЕНТНОМ СУДУ

Проф. др Стефан Шокињов НЕДОЗВОЉЕНА ПОРАВНАЊА У ВЕЗИ СА ФАРМАЦЕУТСКИМ ПРОНАЛАСЦИМА

Проф. др Страхиња Миљковић O ЗНАЧАЈУ НОВЕ УРЕДБЕ БР. 2022/720 О ГРУПНОМ ИЗУЗЕЋУ ВЕРТИКАЛНИХ СПОРАЗУМА ОД ЗАБРАНЕ.

Доц. др Никола Илић, Стефан Савић ДОКТРИНА НЕОПХОДНИХ КАПАЦИТЕТА И ЗАШТИТА КОНКУРЕНЦИЈЕ У СРБИЈИ: СЕКТОР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Др Дејан Ђукић КОРИСНИЧКИ УСЛОВИ СЕРВИСА НА ИНТЕРНЕТУ КАО ИЗВОР ПРАВА

Никола Милосављевић ПОЈЕДИНИ ПАТЕНТНОПРАВНИ АСПЕКТИ ПРИМЕНЕ ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ

Никола Драгић THIRD-PARTY PATENT LITIGATION FINANCING IN THE UNITED STATES: DO YOU KNOW WHO IS SITTING IN YOUR COURTROOM?

19.00 часова: 60 година часописа „Право и привреда“

Учествују: проф. емеритус академик др Мирко Васиљевић, проф. др Татјана Јевремовић Петровић

Среда 31. мај 2023.

Прва сесија: 10-12 часова

10.00-11.00 часова: Округли сто „Нови Закон о тржишту капитала“

Председава: проф. др Небојша Јовановић

Учествују:

др Ранко Совиљ РЕОРГАНИЗАЦИЈА МЕСТА ТРГОВАЊА – УСАГЛАШЕНОСТ НОВОГ ЗАКОНА О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА С MiFID II

Марија Вранић ПРАВНИ ТРЕТМАН ИНСАЈДЕРСКИХ ИНФОРМАЦИЈА ПРЕМА НОВОМ ЗАКОНУ О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА

Марија Вранић ПРАВНИ ТРЕТМАН ИНСАЈДЕРСКИХ ИНФОРМАЦИЈА ПРЕМА НОВОМ ЗАКОНУ О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА

11.00-11.30 Седма секција „Радно и социјално право“

Др Сања Стојковић Златановић СУБОРДИНАЦИЈА VERSUS АУТОНОМИЗАЦИЈА И ЊИХОВЕ ГРАНИЦЕ КОД ДИГИТАЛНОГ РАДА

Доц. др Весна Стојановић ДОБРОВОЉНО ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ

Андријана Ристић Радноправни положај платформских радника – анализа стања и перспективе уређења

11.30-12.00 часова: Закључци и затварање скупа

Opšti uslovi:

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana,  do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet  dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.