Acta Media doo

Ugovori u privredi

NARUČITE ONLINE IZDANJE SA PREKO 150 MODELA UGOVORA I TUŽBI

letnja akcija - paket sadrži:

9.900,00 rsd + pdv

Ova knjiga, Ugovori u privredi u 3 toma,  posvećena je obligacionim odnosima privrednih subjekata, i rezultat je sudske prakse i nastale potrebe da se odnosi između pravnih subjekata regulišu ugovorima, a u slučaju neslaganja da se odnos raspravi odlukom suda.

Knjiga je napisana tako da je prilagođena praksi sudova, advokata, privrednih i drugih subjekata, da mogu za svaki da pronađu odgovarajuće rešenje i da ga primene uz odgovarajuća usklađivanja za konkretan odnos.

Komentari za svaku oblast obligacionih odnosa, sa sudskom praksom, primerima ugovora i tužbi za ostvarivanje prava iz tih odnosa, predstavlja odraz sadašnjeg stanja naše svakodnevice, ali i pomoć koja će objavljena u ovoj knjizi doprineti kreiranju našeg budućeg zakonodavstva i ponašanja u praksi privrednih i drugih subjekata koji primenjuju obligaciono pravo, a posebno usmeravanje koje će vršiti naši sudovi da sudsku praksu uobliče tako da ona bude kreator novih, savršenijih odnosa. Koristi od ove knjige imaju i praktičari, koji se svakodnevno susreću sa novim izazovima u primeni obligacionih odnos.

Skoro svaki komentar u knjizi određenog obligacionog instituta, pojašnjen je određenim primerom tako da jedno drugo upotpunjuje. Zbog toga je od značaja ukazati na to da sudska praksa dopunjava svaki komentar i obogaćuje ga novom sadržinom. Zakonski propisi ne mogu uvek da regulišu sva rešenja za neki odnos koji je predmet propisa, ali je sudska praksa, a posebno sudovi, kao i ponašanje privrednih i drugih subjekata posebnim postupanjima dopunjavala tu prazninu.

U knjizi su dati primeri naše stvarnosti, uz korišćenje literature naših pravnih teoretičara koji su radili i rade u oblasti obligacionih odnosa. To je omogućilo autoru ove knjige da tu teoriju obogati novim sadržajima, da je dopuni onim elementima koji se nalaze u svakodnevnom životu.

Ceo radni vek – 50 godina aktivnog rada proveo je na pravnim poslovima iz svih oblasti prava. Počeo je od sudije nekadašnjeg sreskog suda, da bi kasnije bio sudija Okružnog suda (deo rada proveo je i u privredi i u saveznim organima), zatim Privrednog suda i, na kraju, skoro 17 godina, sudija Vrhovnog suda Srbije. Odlikovan je Ordenom rada sa zlatnim vencem, a Poveljom Znanja Srbije postao je Počasni član ovog Komiteta, uz dodelu Zlatnog ključa sa četiri ocila. Za to vreme napisao je više stručnih publikacija iz oblasti privrednog, radnog prava i statusnih odnosa preduzeća, kao i veliki broj stručnih napisa. Te publikacije su imale stručni karakter, sa ciljem da iznese svoje stavove i da ih predloži praksi za praktičnu primenu.

Autor: Dragoslav Veljković (1928-2021)

Ugovori u privredi : sa sudskom praksom, primerima ugovora i tužbama za ostvarivanje prava iz tih ugovora. Tom 1 / Dragoslav Veljković. 560 str.

Ugovori u privredi : sa sudskom praksom, primerima ugovora i tužbama za ostvarivanje prava iz tih ugovora. Tom 1 / Dragoslav Veljković. 560 str.

Ugovori u privredi : sa sudskom praksom, primerima ugovora i tužbama za ostvarivanje prava iz tih ugovora. Tom 1 / Dragoslav Veljković. 560 str.

Ugovori u privredi - Online izdanje

SADRŽAJ ONLINE IZDANJA

Online izdanje Ugovora u privredi sadrži komplet od tri knjige u pdf (flipping book) formatu, koji omogućava mogućnost preslistavanja, pretraživanja i druge funkcionalnosti.

Online izdanje sadrži preko 150 modela ugovora, tužbi i drugih primera akta koji se mogu direktno popunjavati, preuzimati i štampati.

 

UGOVORI U PRIVREDI – 3 TOMA (pdf/flipping book)

MODELI AKATA