Acta Media doo

ana zdravković

Ana Zdravković je doktorantkinja Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Deo istraživanja za svoju doktorsku disertaciju obavila je na Ludvig Bolcman institutu za ljudska prava u Beču. Pretežno se bavi teorijom međunarodnog prava i ljudskim pravima. Tokom 2019. i 2020. godine je na matičnom fakultetu učestvovala u izvođenju nastave na predmetu Međunarodno javno pravo. Nakon obavljenog pripravničkog staža u advokaturi, 2021. godine je položila pravosudni ispit. Autorka je više naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima, od kojih je najnoviji „SLAPP tužbe – zloupotreba prava na sudsku zaštitu u službi ograničenja slobode izražavanja” (Strani pravni život, 2022). Članica je Centra za pravosudna istraživanja (CEPRIS).