Acta Media doo

cash and liquidity menadžment

24, 25. i 26.januar 2024. 10-15h

Online

44.100 RSD + PDV

Informacije:

5/5

Jasmina Čavić

Specijalista bankarstva i spoljne trgovine, diplomirani ekonomista sa dugogodišnjim iskustvom u finansijama i računovodstvu u korporaciji

Gost Predavač: Milić Čavić

Direktor službe za rad sa malim i srednjim preduzećima Eurobank-Direktna AD Beograd

U saradnji sa stručnjakom koji ima ogromno iskustva u oblasti Cash and Liquidity managementa, pripremili smo atraktivan i interesantan trodnevni trening na kom ćete dobiti praktične savete i uputstva kako da:

 • analizirate finansijske izveštaje
 • uradite racio analize
 • analizirate i upravljate zalihama i potraživanjima
 • analizirate i upravljate obavezama i ukupnim obrtnim kapitalom
 • unapredite tokove gotovine i likvidnost kompanije

 

Ovaj program je koncipiran za sve zainteresovane koji žele da razumeju kako da upravljaju novčanim sredstvima i ukupnim obrtnim kapitalom

Nije neophodno da posedujete prethodno znanje o finansijskom računovodstvu, jer je fokus na uticaju na gotovinska sredstva, ali ukoliko ga posedujete svakako će Vam koristiti

Na treningu ćemo „pokriti“ osnove finansijskog računovodstva pre nego što krenemo sa detaljima

Vlasnicima kompanija, generalnim i komercijalnim direktorima, finansijskim direktorima i finansijskim analitičarima, finansijskim menadžerima, računovođama, finansijskim kontrolorima, kontrolerima budžeta i predviđanja, menadžerima finansijskog planiranja i analize i dr.

Predavači

jasmina čavić

Specijalista bankarstva i spoljne trgovine, diplomirani ekonomista sa dugogodišnjim iskustvom u finansijama i računovodstvu u korporaciji

milić čavić

Direktor službe za rad sa malim i srednjim preduzećima Eurobank-Direktna AD Beograd, diplomirani ekonomista sa dugogodišnjim iskustvom.

O treningu:

 • mogućnost da upoznate sve mehanizme i alate koji se u svetskoj praksi efikasno koriste u upravljanju novčanim sredstvima i ukupnim obrtnim kapitalom
 • praktičnu obuku sa konkretnim primerima
 • direktan rad sa iskusnim stručnjakom u oblasti upravljanja novčanim sredstvima i ukupnim obrtnim kapitalom
 • konkretne odgovore na Vaša pitanja

Radionice:

RADIONICA I - 24.01.
 • Uvod u finansijsko računovodstvo
 • Šta je finansijsko računovodstvo
 • Računovodstvena jednačina
 • Računovodstvena jednačina
 • Računovodstvo i finasije u organizacionoj strukturi kompanije
 • Računovodstvo i finasije u organizacionoj strukturi kompanije

• Sadržina i forma finansijskIh izveštaja

 • Sadržaj i elementi bilansa stanja (aktiva-pasiva, kratak pregled bitnih elemenata bilansa)
 • Likvidnost, solventnost
 • Working capital, objašnjenje i kako ga računati i pratiti
 • Neto obrtni kapital (NOK), Neto obrtna sredstva/imovina (NOS/I), definisanje i kalkulacija
 • Praćenje i analiza zaliha, proizvodnje u toku, potraživanja i obaveza – procedure za praćenje i organizaciju poslovanja zaliha, kupaca i dobavljača
 • Sagledavanje i razumevanje i čitanje bilansa stanja
 • Uporedni pregled aktive i pasive, analiza na osnovu primera iz svakodnevnog poslovanja
 • Planiranje zaduživanja
 • Sadržaj i elementi bilansa uspeha (rashodi-prihodi)
 • Struktura bilansa uspeha
 • Struktura prihoda i rashoda, vrste prihoda i vrste rashoda
 • Razlika izmedju rashoda i troškova
 • Razlika izmedju prihoda i priliva
 • Šta je kontribucioni rezultat i kako ga meriti
 • GROSS PROFIT
 • EBITDA
 • EBIT
 • EBT
 • Net profit
 • Contribution margin
RADIONICA iI - 25.01.

• Povezanost bilansa uspeha i bilansa stanja
• Kako analizirati i tumačiti rezultate (sa čime porediti i kako vrednovati poziciju preduzeća)
• Apsolutni i relativni pokazatelji

• Racia obrta/aktivnosti (stalne imovine, obrtne imovine, zaliha, kupaca, dobavljača)
• Racio zaduženosti (odnos kapitala i imovine, odnos kapitala i dugova)
• Racia likvidnost
• Racia solventnosti
• Racia rentabilnosti

• Vrste zaliha,
• Metode obračuna troškova zaliha i umanjenje vrednosti zaliha
• Zastarelost i druga pitanja sa procenom zaliha,
• Upravljanja zalihama i uticaj procene zaliha na profit i prognoze gotovine
• EOK – ekonomska količina porudžbine
• JIT – tačno na vreme
• Pitanja u vezi sa obračunom troškova zaliha

• Šta je obrtni kapital
• Značaj obrtnog kapitala
• Ciklus obrtnog kapitala,
• Razlika između pozitivnog i negativnog obrtnog kapitala
• Uticaj na poslovanje i potrebe za finansiranjem
• Potreba za povećanjem obrtnog kapitala I načini finasiranja
• Koeficijenti efikasnosti obrtnog kapitala, praćenje odnosa efikasnosti za analizu učinka i analiza troškova i koristi za upravljanje obrtnim kapitalom
• Zaduživanje kod banaka

RADIONICA iIi - 26.01.
 • Šta je uključeno u obaveze
 • Obaveze prema dobavljačima
 • Ostale obaveze i rezerve
 • Obaveze prema dobavljačima kao izvor finansiranja
 • Tehnike upravljanja obavezama
 • Finansiranje lanca snabdevanja
 • Opcije upravljanja plaćanjem
 • Upravljanje potraživanjima od kupaca u zemlji I inostranstvu
 • Kredit menadžment u upravljanju potraživanjima
 • Osiguranje potraživanja od rizika nenaplativosti
 • Potraživanja iz poslovanja kao izvor finansiranja
 • Planiranje priliva I odliva

• Elementi za postizanje finasijskog zdravlja i likvidnosti kompanije
• Pravilno i domaćinsko upravljanje finansijskim tokovima gotovine
• 10 načina da unapredite tokove gotovine I likvidnost kompanije

Primer mesečnog izveštaja o tokovima gotovine

Forma za prijavu: