Acta Media doo

Najnoviji seminar iz HSE oblasti

4.2/5

Obaveze proizvođača otpada u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom

23. avgust 2023, od 10h do 15h

Online ZOOM ili uživo u Hotelu Moskva

Milijan Savić,

dipl. menadžer bezbednosti, zamenik direktora u kompaniji Aurora green d.o.o.

Cilj ove radionice je da ukažemo na prava i obaveze proizvođača otpada imajući u vidu odredbe Zakona o upravljanju otpadom (“Sl. glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 – dr. zakon i 35/23), podzakonska akta, uz adekvatne primere iz prakse.

Licima odgovornim za upravljanje otpadom i svim zaposlenima koji su u neposrednom kontaktu sa otpadom

online
11. 800
RSD + PDV
hotel moskva
15. 800
RSD + PDV

Upravljanje otpadom je sprovođenje propisanih mera postupanja sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, ponovnog iskorišćenja i odlaganja otpada, uključujući i nadzor nad tim aktivnostima i brigu o odlagalištima posle zatvaranja.

 

Upravljanje otpadom se vrši na način kojim se obezbeđuje najmanji rizik po ugrožavanje zdravlja i života ljudi i životne sredine kontrolom i merama smanjenja: zagađenja vode, vazduha i zemljišta; opasnosti po biljni i životinjski svet; opasnosti od nastajanja udesa, požara ili eksplozije; negativnih uticaja na predele i prirodna dobra posebnih vrednosti i nivoa buke i neprijatnih mirisa.

 

Otpadom se upravlja integrisano, pri čemu se pažnja posvećuje preventivi, minimizaciji, identifikaciji, sakupljanju, razvrstavanju, evidentiranju, skladištenju, kontrolisanom kretanju u okviru postrojenja, bezbednom transportu na mesto tretmana, efikasnom iskorišćenju i, kao krajnje rešenje, bezbednom odlaganju uz što manje štete po životnu sredinu.  

TEME NA SEMINARU:

MILIJAN SAVIĆ

U ,,Aurora green” d.o.o. je zaposlen od 2012. godine, član stručnog tima.

Autor je naučno stručnog rada u oblasti izveštavanja o otpadu na internacionalnoj naučnoj konferenciji.

forma za prijavu

[wpforms id="22502"]