Acta Media doo

Jedna od najtraženijih obuka

4/5

Priprema i dostavljanje izveštaja o otpadu i vođenje dnevne evidencije

31. marta ističe zakonski rok za predaju godišnjih izveštaja o otpadu!

Dipl. inženjer Jovana Škatarić

Komercijalni direktor i savetnik za upravljanje otpadom u Higia
d.o.o, koja pruža usluge iz oblasti preuzimanja i zbrinjavanja opasnog i neopasnog otpada, konsaltinga iz
oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom, bezbednosti u transportu opasnog tereta i upravljanja
hemikalijama

Zakonom o upravljanju otpadom su predviđene milionske kazne u slučaju kršenja člana 75. Zakona o upravljanju otpadu, odnosno nevođenja, nedostavljanja i nečuvanja odgovarajućih podataka i izveštaja o otpadu!
Na seminaru ćete:

  • Bolje razumeti propisane obaveze, odgovornosti i nadležnosti u vezi sa izveštavanjem o otpadu
  • Dobiti smernice za lakšu samostalnu izradu evidencija i izveštaja o otpadu
  • Dobiti uputstva za elektronsko popunjavanje izveštaja i smernice za izbegavanje najčešćih grešaka
  • Obaveze vođenja dnevnih evidencija i godišnjih izveštaja o otpadu
  • Smernice i primeri za vođenje dnevne evidencije o otpadu i dostavljanje godišnjih izveštaja
  • Smernice i primeri elektronskog popunjavanja godišnjeg izveštaja o otpadu
  • Odgovori na pitanja

U skladu sa članom 75. Zakona o upravljanju otpadom, firme koje su proizvođači otpada, operateri na deponiji otpada, operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada, izvoznici otpada, uvoznici otpada i komunalna preduzeća u obavezi su da Agenciji za zaštitu životne sredine u propisanom roku dostave
godišnji izveštaj o otpadu.

Zakonom su predviđene milionske kazne u slučaju kršenja člana 75. Zakona o upravljanju otpadu, odnosno nevođenja, nedostavljanja i nečuvanja odgovarajućih podataka i izveštaja o otpadu!

Zainteresovani ste za ovu edukaciju?

opis proizvoda

opis proizvoda