Acta Media doo

Jedna od najtraženijih obuka

4/5

Aktuelni stavovi Vrhovnog kasacionog suda – radni sporovi

Online savetovanje za poslodavce i zaposlene u pravnim, kadrovskim i HR službama

Biserka Živanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda (u penziji od novembra 2022.. godine), sa višedecenijskim iskustvom iz oblast radnog prava i radnih sporova. Član ispitnog odbora za ispitni predmet Radno pravo.

Teme na seminaru:

• Ugovor o radu
• Aneks ugovora o radu
• Rad van radnog odnosa
• Radni odnos na određeno vreme
• Disciplinske mere
• Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu
• Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca
• Uvećana zarada, nezakonit otkaz, nedostavljanje potvrde o nastupanju privremene sprečenostiza rad i naknada štete i drugi radnopravni instiituti i slično

Pozivamo Vas na online seminar koji organizujemo kako biste od sudije Biserke Živanović saznali o aktuelnim stavovima Vrhovnog kasacionog suda:

  • Ugovor o radu: obavezni elementi, sudska praksa u vezi sa otkazivanjem prečišćenog teksta ugovora o radu, otkazivanjem ugovora o radu tokom trajanja probnog rada, klauzulom zabrane konkurencije
  • Aneks ugovora o radu: sudska praksa u vezi sa izmenom ugovorenih uslova rada, postupkom zaključivanja aneksa, konkretizovanjem razloga u ponudi, odbijanjem ponude i time šta se smatra odgovarajućim poslom
  • Rad van radnog odnosa: sudska praksa u vezi sa zaključivanjem i raskidom ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovorom o delu – sudska praksa i (ne)mogućnost da rad na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima preraste u rad na neodređeno vreme
  • Radni odnos na određeno vreme: sudska praksa u vezi sa trajanjem i preobražajem u radni odnos na neodređeno vreme i ostvarivanje sudske zaštite
  • Disciplinske mere: sudska praksa u vezi sa postupkom izricanja mera i vrstama disciplinskih mera
  • Prava zaposlenog na naknadu troškova i način iskazivanja kroz obračun
  • Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu: sudska praksa u vezi sa zaštićenim kategorijama zaposlenih
  • Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca: sudska praksa u vezi sa postupkom otkaza ugovora o radu na osnovu različitih otkaznih razloga, rokom zastarelosti, sa posebnim osvrtom na postupak za utvrđivanje viška zaposlenih
  • Uvećana zarada, nezakonit otkaz, nedostavljanje potvrde o nastupanju privremene sprečenostiza rad i naknada štete i drugi radnopravni instiituti…

Zainteresovani ste za ovu edukaciju?

opis proizvoda

opis proizvoda