Acta Media doo

Preko 100 zadovoljnih polaznika

4/5

Finansijski kontroling

24, 25. i 26. oktobar 2023. od 10-15h

online ZOOM

Podrška koju kontroler pruža upravljanju kompanijom ogleda se u planiranju, obradi informacija i kontroli računovodstvenih podataka.

Biljana Sparavalo

Revizor u kompaniji KRESTON MDM revizija koja je član KRESTON INTERNATIONAL sa sedištem u Velikoj Britaniji, sa više od 17 godina iskustva u finansijskom kontrolingu – planiranju, analizi i izveštavanju, poslovnim finansijama i evaluaciji projekata. Diplomirala je 2002. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

FINANSIJSKI KONTROLING IMA VAŽNO MESTO KAO PARTNER MENADŽMENTA KOMPANIJE.
PODRŠKA KOJU KONTROLER PRUŽA UPRAVLJANJU KOMPANIJOM OGLEDA SE U PLANIRANJU, OBRADI INFORMACIJA I KONTROLI RAČUNOVODSTVENIH PODATAKA.
OSNOVNI CILJ NAŠEG PROGRAMA JESTE DA OMOGUĆI POLAZNICIMA DA:

 • Steknu uvid u najvažnije metode i alate finansijskog kontrolinga, kao i razumevanje finansijskih izveštaja;
 • Kreiraju finansijske planove sa jasnim finansijskim pokazateljima, odnosno planove za optimizaciju poslovanja i tokova gotovine, strategiju poslovanja i budžet;
 • Sprovode analizu operativnog sistema kompanije i postignu optimum likvidnosti, solventnosti i profitabilnosti

Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačem ili nam ih možete poslati mejlom pre početka seminara, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja online seminara.

37. 800
rsd + pdv
ONLINE

RADIONICA i

Funkcija finansijskog kontrolinga u praksi

 • Finansijski kontroler kao poslovni partner menadžmenta kompanije
 • Organizacija sektora finansija, uloge i odgovornosti drugih sektora
 • Obuka nefinansijskog osoblja u razumevanju finansijskih pokazatelja i ciljeva kompanije
 • Bruto bilans, bilans uspeha i bilans stanja (osnovne forme, međusobna povezanost i značaj podataka)
 • Kontribucioni bilans uspeha
 • Novčani tokovi, promene na kapitalu (struktura i tumačenje pokazatelja)
 • Uloga informaciono-računovodstvenog sistema za izveštavanje
 •  Definisanje mesta troška i profitnih centara
 • Kontrolerska kocka troškova
 • Periodično izveštavanje, operativni i finansijski pokazatelji
 • Režijski troškovi i njihova alokacija

RADIONICA Ii

Poslovni planovi kao osnov za ostvarivanje poslovnih ciljeva

 • Proces postavljanja kompanijskih ciljeva
 • Optimizacija profita, optimizacija tokova gotovine
 • Dugoročno planiranje: Strategija poslovanja
 • Kratkoročno planiranje: Budžet
 • Procene poslovanja
 • Izveštavanje o ostvarenim rezultatima i odstupanjima od plana
 • Prodaja i potraživanja, zalihe i troškovi prodaje
 • Nabavka materijala i usluga, obaveze prema dobavljačima
 •  Troškovi radne snage, sredstva plaćanja
 • Godišnji popis imovine i obaveza (inventura)
 • Svakodnevni prilivi i odlivi novca

RADIONICA Iii

Proces planiranja i izveštavanja – Case study:

forma za prijavu

[wpforms id="22640"]

opis proizvoda

opis proizvoda