Acta Media doo

Milan Stefanović

Je stručnjak za inspekcijski nadzor i upravno pravo, regulatornu reformu i poslovnu
regulativu. Milan je diplomirani pravnik–master prava sa položenim pravosudim
ispitom. Završio je veći broj obuka i kurseva iz pravno-ekonomskih oblasti,
upravnog prava i regulatorne reforme.
Milan je radio u pravosuđu, advokaturi, privredi, Ministarstvu ekonomije i
regionalnog razvoja, Vladinoj Jedinici za sveobuhvatnu reformu propisa, da bi
potom karijeru nastavio kao pravni konsultant na reformskim i razvojnim
projektima koje podržavaju međunarodne razvojne institucije. Od 2011. do kraja
2017. godine, kao viši stručni savetnik, na USAID Projektu za bolje uslove
poslovanja bio je zadužen za rukovođenje reformom sistema inspekcijskog
nadzora. Od 2017. godine je vlasnik konsultantske agencije „Responsum“ i
sarađuje sa većim brojem organizacija na različitim projektima, edukacijama,
pripremi propisa i drugih strulnih dokumenata, kao i na drugim konsultantskim
aktivnostima.
Autor je velikog broja stručnih tekstova, članaka i publikacija, uključujući vodiče za
primenu inspekcijskih, upravnih i privrednih zakona.