Acta Media doo

Spoljna trgovina

4/5

NOVINE U TRAZITNOM POSTUPKU

uvođenje nadograđenog sistema NCTS faza 5

Online ZOOM

31. oktobar 2023. od 10 do 12h

Olga Protić
 Načelnica odeljenja za tranzitni i izvozni postupak – Uprava Carina

Slobodan Ilić
Rukovodilac Grupe za tranzitni postupak – Uprava Carina

Vitomir Savić

Sektor za IT- Uprava Carina

Nove uloge carinskih ispostava, drugačiju strukturu elektronske tranzitne deklaracije, obavezu podnošenja ulazne i izlazne sažete deklaracije,  posedovanje EORI  broja.

Uvoznicima, izvoznicima, prevoznicima, špediterima i široj poslovnoj zajednici.

povlašćene cene kotizacije za pretplatnike export info portala!

Od novembra meseca Uprava carina Srbije počinje sa primenom NCTS  faza 5. Reč je o unapređenom kompjuterizovanom tranzitnom carinskom  sistemu, koji ima za cilj dalje usaglašavanje carinskih procedura između  Srbije i Evropske unije, kao i drugih ugovornih strana Konvencije o  zajedničkom tranzitnom postupku. U odnosu na postojeći sistem NCTS faza 5 podrazumeva nadogradnju i izmenu  brojnih funkcionalnosti.

Cilj ovog skupa je da se učesnici (uvoznici, izvoznici, prevoznici, špediteri) na interaktivan način upoznaju sa novinama u carinskom poslovanju u tranzitnom postupku.

Takođe je interes da se poslovna zajednica unapred pripremi za obaveze koje proističu iz unapređenog NCTS sistema faza 5 i prilagode svoje poslovanje u skladu sa novim zahtevima.

Novine obuhvataju nove uloge carinskih ispostava, drugačiju strukturu elektronske tranzitne deklaracije, obavezu podnošenja ulazne i izlazne sažete deklaracije,  posedovanje EORI  broja

A G E N D A

TEME I RADIONICE

10:00 - 11:00

  • Zakonske izmene
  • Nove uloge carinskih ispostava
  • Obaveze poslovne zajednice

11:00 - 11:30

11:30 - 13:00

  • Prilog 9. i 10. Pravilnika
  • NCTS ext client

13:00 - 13:30

OLGA PROTIĆ

Načelnica odeljenja za tranzitni i izvozni postupak

SLOBODAN ILIĆ

Rukovodilac Grupe za tranzitni postupak – Uprava Carina

VITOMIR SAVIĆ

Vitomir Savić – Sektor za IT- Uprava Carina

FORMA ZA PRIJAVU: